شماره حساب ها

شماره حساب هاي ما براي واريزهاي اينترنتي و بانکي:

بانک ملت

 بانک ملت

شماره حساب :  5670026766

شماره کارت:  6074-3226-3378-6104

شماره شبا:  IR190120020000005670026766

به نام: محمد حسن باقرزاده

_________________________________________________________________

بانک ملی

 بانک اقتصاد نوين

شماره حساب :  0109839135003

شماره کارت:  9993-7795-9918-6037

شماره شبا:   IR840170000000109839135003

به نام: محمد حسن باقرزاده